Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

JEREMIE

Kujawsko-pomorskie jest jednym z siedmiu województw w Polsce, w którym wdrażana jest inicjatywa JEREMIE. W pozostałych menadżerem projektów jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w naszym regionie jest to Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

W ramach mechanizmu finansowego JEREMIE środki w wysokości prawie 40 mln zł przekazane zostały do wyodrębnionego Funduszu Powierniczego zarządzanego przez wyspecjalizowanego menadżera – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Zadaniem menadżera jest modelowanie inwestycji, wybór pośredników finansowych, monitoring oraz raportowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy organizuje konkursy dla pośredników finansowych, tj. funduszy poręczeniowych, funduszy pożyczkowych i banków komercyjnych. Wyłonieni w drodze konkursów pośrednicy przekazują środki dalej w formie poręczeń oraz pożyczek dla przedsiębiorców.

Prowadzący działalność gospodarczą mogą uzyskać poręczenie lub pożyczkę ze środków JEREMIE na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych; wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; tworzenie nowych miejsc pracy.

Projektem był objęty też nowy produkt reporęczenie, które pozwoliło zwiększyć akcję poręczeniową kujawsko-pomorskich funduszy poręczeń kredytowych.

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE, bazującej na zwrotnym, a nie dotacyjnym mechanizmie wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych) stanowi też dobre przygotowanie do kolejnego okresu programowania, w którym fundusze unijne będą przyznawane wyłącznie jako środki zwrotne.

 

 

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego
do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.